Friday, October 29, 2010

November Reading Plans

NIV® November Reading Plan:

November 1: Matthew 25:31-46; John 12:20-50; Mark 14:1-11; Matthew 26:1-16; Luke 22:1-6; John 12:1-11

November 2: Mark 14:12-17; Matthew 26:17-20; Luke 22:7-14; John 13:1-20; Mark 14:18-21; Matthew 26:21-25; Luke 22:21-23; John 13:21-30; Luke 22:24-30

November 3: Mark 14:22-26; Matthew 26:26-29; Luke 22:15-20; John 13:31-35; Mark 14:27-31; Matthew 26:30-35; Luke 22:31-38; John 13;36-38; John 14:1-15:17

November 4: John 15:18-17:26; Mark 14:32-42; Matthew 26:36-46; Luke 22:39-46

November 5: Mark 14:43-52; Matthew 26:47-56; Luke 22:47-53; John 18:1-11; Mark 14:53-72; Matthew 26:57-75; Luke 22:54-71; John 18:12-27

November 6: Matthew 27:1-10; Luke 23:1-12; Mark 15:1-5; Matthew 27:11-14; John 18:28-38

November 7: Mark 15:6-15; Matthew 27:15-26; Luke 23:13-25; John 18:39-19:16; Mark 15:16-20a; Matthew 27:27-31; Luke 23:26-32; Mark 15:20b-21; Matthew 27:32; John 19:17a

November 8: Mark 15:22-41; Matthew 27:33-56; Luke 23:33-49; John 19:17b-37

November 9: Mark 15:42-47; Matthew 27:57-61; Luke 23:50-56; John 19:38-42; Matthew 27:62-66; Mark 16:1-8; Matthew 28:1-8; Luke 24:1-12; John 20:1-13; Matthew 28:9-10; John 20:14-18

November 10: Matthew 28:11-15; Luke 24:13-35; Luke 24:36-43; John 20:19-23; John 20:24-31; Matthew 28:16-20; John 21:1-25; Luke 24:44-53

November 11: Mark 16:9-20; Acts 1:1-11; Acts 1:12-2:47

November 12: Acts 3:1-5:16

November 13: Acts 5:17-7:53

November 14: Acts 7:54-9:31

November 15: Acts 9:32-11:18

November 16: James 1:1-3:18

November 17: James 4:1-5:20; Acts 11:19-12:25

November 18: Acts 13:1-14:28

November 19: Galatians 1:1-4:7

November 20: Galatians 4:8-6:18

November 21: Acts 15:1-16:40

November 22: Acts 17:1-18:17; 1 Thessalonians 1:1-2:16

November 23: 1 Thessalonians 2:17-5:28; 2 Thessalonians 1:1-12

November 24: 2 Thessalonians 2:1-3:18; Acts 18:18-19:41

November 25: 1 Corinthians 1:1-4:21

November 26: 1 Corinthians 5:1-7:40

November 27: 1 Corinthians 8:1-11:1

November 28: 1 Corinthians 11:2-13:13

November 29: 1 Corinthians 14:1-15:34

November 30: 1 Corinthians 15:35-16:24; Acts 20:1-6; 2 Corinthians 1:1-2:4


NLT® November Reading Plan:

November 1: John 18:1-2; Mark 14:32-42; Matthew 26:36-46; Luke 22:39-46; Mark 14:43-52; Matthew 26:47-56; Luke 22:47-53; John 18:3-24

November 2: Mark 14:53-65; Matthew 26:57-68; Mark 14:66-72; Matthew 26:69-75; Luke 22:54-62; John 18:25-27; Mark 15:1; Matthew 27:1-2; Luke 22:66-71; Matthew 27:3-10

November 3: Mark 15:2-5; Matthew 27:11-14; Luke 23:1-12; John 18:28-40; Mark 15:6-15; Matthew 27:15-26; Luke 23:13-25; John 19:1-16; Mark 15:16-20; Matthew 27:27-31; Luke 22:63-65

November 4: Mark 15:21-24; Matthew 27:32-34; Luke 23:26-31; John 19:17; Mark 15:25-32; Matthew 27:35-44; Luke 23:32-43; John 19:18-27; Mark 15:33-41; Matthew 27:45-56; Luke 23:44-49; John 19:28-37

November 5: Mark 15:42-47; Matthew 27:57-61; Luke 23:50-56; John 19:38-42; Matthew 27:62-66; Mark 16:1-8; Matthew 28:1-7; Luke 24:1-12; Mark 16:9-11; John 20:1-18; Matthew 28:8-15

November 6: Luke 24:13-43; Mark 16:12-13; John 20:19-23; Mark 16:14; John 20:24-21:25; Matthew 28:16-20; Mark 16:15-18; Luke 24:44-49

November 7: Mark 16:19-20; Luke 24:50-53; Acts 1:1-2:47

November 8: Acts 3:1-5:42

November 9: Acts 6:1-8:1a

November 10: Acts 8:1b-9:43

November 11: Acts 10:1-12:5

November 12: Acts 12:6-14:20

November 13: Acts 14:21-28; Galatians 1:1-3:23

November 14: Galatians 3:24-6:18; Acts 15:1-21

November 15: Acts 15:22-17:15

November 16: Acts 17:16-18:3; 1 Thessalonians 1:1-5:11

November 17: 1 Thessalonians 5:12-28; 2 Thessalonians 1:1-3:18; Acts 18:4-23

November 18: Acts 18:24-19:20; 1 Corinthians 4:1-7:40

November 19: 1 Corinthians 4:1-7:40

November 20: 1 Corinthians 8:1-11:1

November 21: 1 Corinthians 11:2-13:13

November 22: 1 Corinthians 14:1-15:58

November 23: 1 Corinthians 16:1-24; Acts 19:21-20:6; Romans 1:1-32

November 24: Romans 2:1-4:25

November 25: Romans 5:1-8:17

November 26: Romans 8:18-10:21

November 27: Romans 11:1-14:23

November 28: Romans 15:1-16:27; 2 Corinthians 1:1-2:4

November 29: 2 Corinthians 2:5-6:13

November 30: 2 Corinthians 6:14-10:18

Thursday, September 30, 2010

October Reading Plans

NIV® October Reading Plan:

October 1: John 1:19-28; Mark 1:9-11; Matthew 3:13-17; Luke 3:21-22; John 1:29-34; Mark 1:12-13; Matthew 4:1-11; Luke 4:1-13; John 1:35-51; Mark 1:16-20; Matthew 4:18-22; Luke 5:1-11

October 2: John 2:1-4:26

October 3: John 4:27-42; Mark 1:14-15; Matthew 4:12-17; Luke 4:14-15; John 4:43-46a; Luke 4:16-30; Mark 1:21-28; Luke 4:31-37; Mark 1:29-39; Matthew 8:14-17; Luke 4:38-44; Mark 1:40-45; Matthew 8:1-4; Luke 5:12-16

October 4: Mark 2:1-12; Matthew 9:1-8; Luke 5:17-26; Mark 2:13-17; Matthew 9:9-13; Luke 5:27-32; Mark 2:18-22; Matthew 9:14-17; Luke 5:33-39; Mark 2:23-28; Matthew 12:1-8; Luke 6:1-5

October 5: Mark 3:1-6; Matthew 12:9-14; Luke 6:6-11; Mark 3:7-12; Matthew 12:15-21; Mark 3:13-19; Luke 6:12-16; Matthew 4:23-5:20

October 6: Matthew 5:21-7:29

October 7: Luke 6:17-49; Luke 7:1-10; Matthew 8:5-13; John 4:46b-54; Luke 7:11-17

October 8: Luke 7:18-35; Matthew 11:1-19; Luke 7:36-50; Luke 8:1-3; Mark 3:20-30; Matthew 12:22-45; Luke 11:14-26

October 9: Mark 3:31-35; Matthew 12:46-50; Luke 8:19-21; Mark 4:1-20; Matthew 13:1-23; Luke 8:4-18; Mark 4:21-29

October 10: Mark 4:30-34; Matthew 13:31-35; Luke 13:18-21; Matthew 13:24-30; Matthew 13:36-52; Mark 4:35-41; Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25; Mark 5:1-20; Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39

October 11: Mark 5:21-43; Mathew 9:18-26; Luke 8:40-56; Matthew 9:27-34; Mark 6:1-6a; Matthew 13:53-58; John 5:1-15

October 12: John 5:16-47; Mark 6:6b-11; Matthew 9:35-10:42; Luke 9:1-5

October 13: Mark 6:14-29; Matthew 14:1-12; Luke 9:7-9; Mark 6:12-13; Luke 9:6; Mark 6:30-44; Matthew 14:13-21; Luke 9:10-17; John 6:1-15

October 14: Mark 6:45-56; Matthew 14:22-36; John 6:16-24; John 6:25-59

October 15: Mark 7:1-23; Matthew 15:1-20; Mark 7:24-30; Matthew 15:21-28; Mark 7:31-37; Matthew 15:29-31; Mark 8:1-10; Matthew 15:32-39

October 16: Mark 8:11-13; Matthew 16:1-4; Mark 8:14-21; Matthew 16:5-12; Mark 8:22-26; Mark 8:27-30; Matthew 16:13-20; Luke 9:18-21; John 6:60-71; Mark 8:31-9:1; Matthew 16:21-28; Luke 9:22-27

October 17: Mark 9:2-13; Matthew 17:1-13; Luke 9:28-36; Mark 9:14-32; Matthew 17:14-23; Luke 9:37-45; Mark 9:33-37; Matthew 18:1-5; Luke 9:46-48

October 18: Matthew 17:24-27; Mark 9:38-41; Luke 9:49-50; Mark 9:42-50; Matthew 18:6-9; Matthew 18:10-35; Mark 10:1; Matthew 19:1-2; Luke 9:51; Luke 9:52-56; Luke 9:57-62; Matthew 8:18-22; Luke 10:1-20; Matthew 11:20-24

October 19: Luke 10:21-24; Matthew 11:25-27; Matthew 11:28-30; Luke 10:38-11:13; Luke 11:27-12:21

October 20: Luke 12:22-13:17; Luke 13:22-14:24

October 21: Luke 14:25-16:17; Luke 16Z:19-17:19

October 22: Luke 17:20-18:14; John 7:1-52

October 23: John 7:53-9:34

October 24: John 9:35-10:21; Mark 10:2-12; Matthew 19:3-12; Luke 16:18; Mark 10:13-16; Matthew 19:13-15; Luke 18:15-17; Mark 10:17-22; Matthew 19:16-22; Luke 18:18-23

October 25: Mark 10:23-31; Matthew 19:23-30; Luke 18:24-30; Matthew 20:1-16; John 10:22-11:16

October 26: John 11:17-57; Mark 10:32-45; Matthew 20:17-28; Luke 18:31-34; Mark 10:46-52; Matthew 20:29-34; Luke 18:35-43

October 27: Luke 19:1-10; Mark 11:1-11; Matthew 21:1-11; Luke 19:28-44; John 12:12-19; Mark 11:12-26; Matthew 21:12-22; Luke 19:45-48

October 28: Mark 11:27-33; Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8; Matthew 21:28-32; Mark 12:1-12; Matthew 21:33-46; Luke 20:9-19; Matthew 22:1-14; Mark 12:13-17; Matthew 22:15-22; Luke 20:0-26

October 29: Mark 12:18-27; Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40; Mark 12:28-34; Matthew 22:34-40; Luke 10:25-28; Luke 10:29-37; Mark 12:35-37a; Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44; Matthew 23:1-36; Mark 12:37a-40; Luke 20:45-47

October 30: Matthew 23:37-39; Mark 12:41-44; Luke 21:1-4; Mark 13:1-23; Matthew 24:1-28; Luke 21:5-24

October 31: Mark 13:24-31; Matthew 24:29-35; Luke 21:25-38; Mark 13:32-37; Matthew 24:36-51; Matthew 25:1-13; Matthew 25:14-30; Luke 19:11-27
NLT® October Reading Plan:

October 1: John 5:1-47; Mark 2:23-28; Matthew 12:1-8; Luke 6:1-5; Mark 3:1-6; Matthew 12:9-14; Luke 6:6-11; Matthew 12:15-21

October 2: Mark 3:7-19; Luke 6:12-16; Matthew 5:1-12; Luke 6:17-26; Matthew 5:13-48; Luke 6:27-36; Matthew 6:1-4

October 3: Matthew 6;5-7:6; Luke 6:37-42; Matthew 7:7-20; Luke 6:43-45; Matthew 7:21-29; Luke 6:46-49

October 4: Matthew 8:5-13; Luke 7:1-17; Matthew 11:1-19; Luke 7:18-35; Matthew 11:20-30; Luke 7:36-50

October 5: Luke 8:1-3; Mark 3:20-30; Matthew 12:22-45; Mark 3:31-35; Matthew 12:46-50; Luke 8:19-21; Mark 4:1-9; Luke 8:4-8; Mark 4:10-20

October 6: Matthew 13:10-23; Luke 8:9-18; Mark 4:21-29; Matthew 13:24-30; Mark 4:30-34; Matthew 13:31-52; Mark 4:35-41; Matthew 8:23-27; Luke 8:22-25

October 7: Mark 5:1-20; Matthew 8:28-34; Luke 8:26-39; Mark 5:21-43; Matthew 9:18-26; Luke 8:40-56

October 8: Matthew 9:27-34; Mark 6:1-6; Matthew 13:53-58; Matthew 9:35-38; Mark 6:7-13; Matthew 10:1-42; Luke 9:1-6

October 9: Luke 9:7-9; Mark 6:14-29; Matthew 14:1-21; Mark 6:30-44; Luke 9:10-17; John 6:1-15; Mark 6:45-52; Matthew 14:22-33; John 6:16-21; Mark 6:53-56; Matthew 14:34-36

October 10: John 6:22-71; Mark 7:1-23; Matthew 15:1-20

October 11: Mark 7:24-30; Matthew 15:21-28; Mark 7:31-37; Matthew 15:29-31; Mark 8:1-10; Matthew 15:32-16:4; Mark 8:11-21; Matthew 16:5-12

October 12: Mark 8:22-30; Matthew 16:13-20; Luke 9:18-20; Mark 8:31-9:1; Matthew 16:21-28; Luke 9:21-27; Mark 9:2-13; Matthew 17:1-13; Luke 9:28-36

October 13: Mark 9:14-29; Matthew 17:14-21; Luke 9:37-43a; Mark 9:30-32; Matthew 17:22-23; Luke 9:43b-45; Matthew 17:24-27; Mark 9:33-37; Matthew 18:1-6; Luke 9:46-48; Mark 9:38-41; Luke 9:49-50; Mark 9:42-50; Matthew 18:7-35

October 14: John 7:1-9; Luke 9:51-56; Matthew 8:18-22; Luke 9:57-62; John 7:10-8:20

October 15: John 8:21-59; Luke 10:1-11:13

October 16: Luke 11:14-12:34

October 17: Luke 12:35-13:21; John 9:1-41

October 18: John 10:1-42; Luke 13:22-14:24

October 19: Luke 14:25-17:10; John 11:1-37

October 20: John 11:38-57; Luke 17:11-18:8

October 21: Luke 18:9-14; Mark 10:1-12; Matthew 19:1-12; Mark 10:13-16; Matthew 19:13-15; Luke 18:15-17; Mark 10:17-31; Matthew 19:16-30; Luke 18:18-30

October 22: Matthew 20:1-16; Mark 10:32-34; Matthew 20:17-19; Luke 18:31-34; Mark 10:35-45; Matthew 20:20-34; Mark 10:46-52; Luke 18:35-19:27

October 23: Mark 14:3-9; Matthew 26:6-13; John 12:1-11; Mark 11:1-11; Matthew 21;1-11; Luke 19:28-40; John 12:12-19; Luke 19:41-44; John 12:20-36

October 24: John 12:37-50; Mark 11:12-14; Matthew 21:18-22; Mark 11:15-19; Matthew 21:12-17; Luke 19:45-48; Mark 11:20-33; Matthew 21:23-27; Luke 20:1-8

October 25: Matthew 21:28-32; Mark 12:1-12; Matthew 21:33-46; Luke 20:9-19; Matthew 22:1-14; Mark 12:13-17; Matthew 22:15-22; Luke 20:20-26; Mark 12:18-27; Matthew 22:23-33; Luke 20:27-40

October 26: Mark 12:28-34; Matthew 22:34-40; Mark 12:34-40; Mark 12:35-37; Matthew 22:41-46; Luke 20:41-44; Mark 12:38-40; Matthew 23:1-12; Luke 20:45-47; Matthew 23:13-39; Mark 12:41-44; Luke 21:1-4

October 27: Mark 13:1-23; Matthew 24:1-25; Luke 21:5-24; Mark 13:24-31; Matthew 24:26-35; Luke 21:25-33

October 28: Mark 13:32-37; Matthew 24:36-51; Luke 21:34-38; Matthew 25:1-46

October 29: Mark 14:1-2; Matthew 26:1-5; Luke 22:1-2; Mark 14:10-11; Matthew 26:14-16; Luke 22:3-6; Mark 14:12-16; Matthew 26:17-19; Luke 22:7-13; John 13:1-17; Mark 14:17-26; Matthew 26:20-30; Luke 22:14-30; John 13:18-30

October 30: John 13:31-38; Mark 14:27-31; Matthew 26:31-35; Luke 22:31-38; John 14:1-15:17

October 31: John 15:18-17:26

Tuesday, August 31, 2010

September Reading Plans

Yay!! We make it to the New Testament this month!!

NIV® September Reading Plan:

September 1: Ezekiel 47:1-48:35; Ezekiel 29:17-30:19
September 2: Daniel 4:1-37; 2 Kings 25:27-30; Jeremiah 52:31-34; Daniel 7:1-28
September 3: Daniel 8:1-27; Daniel 5:1-31; 2 Chronicles 36:22-23; Daniel 9:1-27
September 4: Ezra 1:1-4; Daniel 6:1-28; Ezra 1:5-2:20; Nehemiah 7:4-25
September 5: Ezra 2:21-70; Nehemiah 7:26-73a
September 6: Ezra 3:1-13; Psalm 92:1-15; Psalm 126:1-6; Daniel 10:1-11:35
September 7: Daniel 11:36-12:13; Psalm 93:1-5; Psalm 94:1-23; Psalm 95:1-11; Psalm 96:1-13
September 8: Psalm 97:1-12; Psalm 98:1-9; Psalm 99:1-9; Psalm 100:1-5; Ezra 4:1-5; Ezra 4:24; Haggai 1:1-2:23
September 9: Zechariah 1:1-6:15
September 10: Zechariah 7:1-8:23; Ezra 5:1-6:18
September 11: Psalm 118:1-29; Psalm 129:1-8; Psalm 148:1-14; Psalm 149:1-9; Psalm 150:1-6; Ezra 6:19-22; Zechariah 9:1-17
September 12: Zechariah 10:1-14:21
September 13: Esther 1:1-4:17
September 14: Esther 5:1-9:17
September 15: Esther 9:18-10:3; Ezra 4:6-23; Psalm 105:1-45
September 16: Psalm 106:1-48; Ezra 7:1-8:14
September 17: Ezra 8:15-10:44; 1 Chronicles 3:17-24
September 18: Nehemiah 1:1-4:23
September 19: Nehemiah 5:1-7:3; Psalm 1:1-6; Psalm 107:1-43
September 20: Psalm 111:1-10; Psalm 112:1-10; Psalm 117:1-2; Psalm 119:1-72
September 21: Psalm 119:73-176
September 22: Psalm 121:1-8; Psalm 122:1-9; Psalm 123:1-4; Psalm 128:1-6; Psalm 130:1-8; Psalm 134:1-3; Psalm 135:1-21; Psalm 136:1-26
September 23: Psalm 146:1-10; Psalm 147:1-20; Nehemiah 7:73b-9:37
September 24: Nehemiah 9:38-11:36
September 25: 1 Chronicles 9:1b-34; Nehemiah 12:1-47
September 26: Nehemiah 13:1-31; Joel 1:1-2:32
September 27: Joel 3:1-21; Malachi 1:1-4:6
September 28: Luke 1:1-56; Luke 1:57-80
September 29: Matthew 1:18-25; Luke 2:1-20; Matthew 1:1-17; Luke 3:23-38; Luke 2:21-40
September 30: Matthew 2:1-23; Luke 2:41-52; Mark 1:1-8; Matthew 3:1-12; Luke 3:1-20; John 1:1-18


NLT® September Reading Plan:

September 1: Ezekiel 32:17-33:20; Jeremiah 52:28-30; Psalm 137; 1 Chronicles 4:24-5:17
September 2: 1 Chronicles 5:18-26; 1 Chronicles 6:3b, 49, 4-15; 1 Chronicles 7:1-8:28
September 3: 1 Chronicles 8:29-9:1a; Daniel 4:1-37; Ezekiel 40:1-37
September 4: Ezekiel 40:38-43:27
September 5: Ezekiel 44:1-46:24
September 6: Ezekiel 47:1-48:35; Ezekiel 29:17-30:19; 2 Kings 25:27-30; Jeremiah 52:31-34
September 7: Daniel 7:1-8:27; Daniel 5:1-31
September 8: Daniel 6:1-28; Daniel 9:1-27; 2 Chronicles 36:22-23; Ezra 1:1-11; 1 Chronicles 3:17-19a
September 9: Ezra 2:1-4:5; 1 Chronicles 3:19b-24
September 10: Daniel 10:1-12:13; Ezra 4:24-5:1; Haggai 1:1-15
September 11: Haggai 2:1-9; Zechariah 1:1-6; Haggai 2:10-19; Ezra 5:2; Haggai 2:20-23; Zechariah 1:7-5:11
September 12: Zechariah 6:1-15; Ezra 5:3-6:14a; Zechariah 7:1-8:23
September 13: Zechariah 9:1-14:21
September 14: Ezra 6:14b-22; Ezra 4:6; Esther 1:1-4:17
September 15: Esther 5:1-10:3
September 16: Ezra 4:7-23; Ezra 7:1-8-36
September 17: Ezra 9:1-10:44; Nehemiah 1:1-2:20
September 18: Nehemiah 3:1-7:3
September 19: Nehemiah 7:4-8:12
September 20: Nehemiah 8:13-10:39
September 21: Nehemiah 11:1-12:26; 1 Chronicles 9:1b-34
September 22: Nehemiah 12:27-13:6; Nehemiah 5:14-19; Nehemiah 13:7-31; Malachi 1:1-2:9
September 23: Malachi 2:10-4:6; Joel 1:1-3:21
September 24: Mark 1:1a; Luke 1:1-4; John 1:1-18; Matthew 1:1-17; Luke 3:23b-38; Luke 1:5-38
September 25: Luke 1:39-80; Matthew 1:18-25; Luke 2:1-40
September 26: Matthew 2:1-23; Luke 2:41-52; Mark 1:1b-8; Matthew 3:1-12; Luke 3:1-18; Mark 1:9-11; Matthew 3:13-17; Luke 3:21-22
September 27: Mark 1:12-13; Matthew 4:1-11; Luke 4:1-15; John 1:19-2:25
September 28: John 3:1-4:45; Luke 3:19-20
September 29: Mark 1:14-15; Matthew 4:12-17; Luke 3:23a; John 4:46-54; Luke 4:16-30; Mark 1:16-20; Matthew 4:18-22; Mark 1:21-28; Luke 4:31-37; Mark 1:29-34; Matthew 8:14-17; Luke 4:38-41; Mark 1:35-39; Luke 4:42-44; Matthew 4:23-25
September 30: Luke 5:1-11; Mark 1:40-45; Matthew 8:1-4; Luke 5:12-16; Mark 2:1-12; Matthew 9:1-8; Luke 5:1-26; Mark 2:13-17; Matthew 9:9-13; Luke 5:27-32; Mark 2:18-22; Matthew 9:14-17; Luke 5:33-39

Sunday, August 1, 2010

August Reading Plans

NIV® August Reading Plan:

August 1: Jeremiah 7:1-8:3; Jeremiah 11:1-17; Jeremiah 15:10-21; Jeremiah 22:18-23; Jeremiah 35:1-19
August 2: 2 Kings 24:1-4; 2 Chronicles 36:6-7; Jeremiah 36:1-32; Jeremiah 25:1-38; Jeremiah 45:1-5
August 3: Jeremiah 46:1-28; Daniel 1:3-21; 2 Kings 24:7; Daniel 2:1-49
August 4: 2 Kings 24:5-6; 2 Chronicles 36:8; 2 Kings 24:8-9; 2 Chronicles 36:9; 1 Chronicles 3:10-16; Daniel 3:1-30; Jeremiah 9:16-21; Jeremiah 10:17-25; Jeremiah 12:7-17; Jeremiah 19:14-20:18
August 5: Jeremiah 22:24-23:8; 2 Kings 24:10-17; 2 Chronicles 36:10; Jeremiah 49:1-33; Obadiah 1:1-21
August 6: Jeremiah 14:1-15:9; Jeremiah 18:1-19:13; Jeremiah 24:1-10
August 7: Jeremiah 29:1-32; 2 Kings 24:18-20; 2 Chronicles 36:11-14; Jeremiah 49:34-39; Jeremiah 50:1-46
August 8: Jeremiah 51:1-64; Jeremiah 11:18-12:6
August 9: Jeremiah 23:9-40; Jeremiah 27:1-28:17
August 10: Ezekiel 1:1-3:15; Ezekiel 3:16-4:17
August 11: Ezekiel 5:1-7:27; Ezekiel 8:1-9:11
August 12: Ezekiel 10:1-13:23
August 13: Ezekiel 14:1-16:63
August 14: Ezekiel 17:1-19:14; Ezekiel 20:1-29
August 15: Ezekiel 20:30-22:31
August 16: Ezekiel 23:1-49; Jeremiah 21:1-14; Ezekiel 24:1-27
August 17: Ezekiel 25:1-17; Jeremiah 37:1-38:28; Ezekiel 29:1-16; Ezekiel 30:20-26
August 18: Ezekiel 31:1-18; Jeremiah 32:1-33:26
August 19: Jeremiah 34:1-22; 2 Kings 25:1-21; 2 Chronicles 36:15-21; Jeremiah 39:1-18
August 20: Jeremiah 52:1-30; Psalm 74:1-23; Psalm 79:1-13; Psalm 85:1-13
August 21: Psalm 102:1-28; Psalm 120:1-7; Psalm 137:1-9; Lamentations 1:1-2:22
August 22: Lamentations 3:1-4:22
August 23: Lamentations 5:1-22; 2 Kings 25:22-26; Jeremiah 40:1-42:22
August 24: Jeremiah 43:1-44:30; Psalm 71:1-24; Psalm 116:1-19
August 25: Jeremiah 30:1-31:40; Ezekiel 26:1-21
August 26: Ezekiel 27:1-28:26; Ezekiel 33:21-33
August 27: Ezekiel 34:1-36:38
August 28: Ezekiel 37:1-39:29
August 29: Ezekiel 32:1-16; Ezekiel 32:17-33:20; Ezekiel 40:1-27
August 30: Ezekiel 40:28-43:27
August 31: Ezekiel 44:1-46:24


NLT® August Reading Plan:

August 1: 2 Kings 23:1-20; 2 Chronicles 34:29-33; 2 Kings 23:21-28; 2 Chronicles 35:1-19; Nahum 1:1-3:19
August 2: Habakkuk 1:1-3:19; Zephaniah 1:1-2:7
August 3: Zephaniah 2:8-3:20; 2 Chronicles 35:20-27; 2 Kings 23:29-30; Jeremiah 47:1-48:47
August 4: 2 Chronicles 36:1-4; 2 Kings 23:31-37; 2 Chronicles 36:5; Jeremiah 22:1-23; Jeremiah 26:1-24; 2 Kings 24:1-4; Jeremiah 25:1-14
August 5: Jeremiah 25:15-38; Jeremiah 36:1-32; Jeremiah 45:1-46:28
August 6: Jeremiah 19:1-20:18; Daniel 1:1-21
August 7: Daniel 2;1-3:30; Jeremiah 7:1-8:3
August 8: Jeremiah 8:4-11:23
August 9: Jeremiah 12:1-15:21
August 10: Jeremiah 16:1-18:23; Jeremiah 35:1-19
August 11: Jeremiah 49:1-33; 2 Kings 24:5-7; 2 Chronicles 36:6-8; 2 Kings 24:8-9; 2 Chronicles 36:9; Jeremiah 22;24-23:32
August 12: Jeremiah 23:33-24:10; Jeremiah 29:1-31:14
August 13: Jeremiah 31:15-40; Jeremiah 49:34-51:14
August 14: Jeremiah 51:15-58; 2 Kings 24:10-17; 2 Chronicles 36:10; 1 Chronicles 3:10-16; 2 Chronicles 36:11-14; Jeremiah 52:1-3a; 2 Kings 24:18:20a; Jeremiah 37:1-10
August 15: Jeremiah 37:11-38:28; Ezekiel 1:1-3:15
August 16: Ezekiel 3:16-4:17; Jeremiah 27:1-28:17; Jeremiah 51:59-64
August 17: Ezekiel 5:1-9:11
August 18: Ezekiel 10:1-13:23
August 19: Ezekiel 14:1-16:63
August 20: Ezekiel 17:1-19:14
August 21: Ezekiel 20:1-22:16
August 22: Ezekiel 22:17-23:49; 2 Kings 24:20b-25:2; Jeremiah 52:3b-5; Jeremiah 39:1; Ezekiel 24:1-14
August 23: Ezekiel 24:15-25:17; Jeremiah 34:1-22; Jeremiah 21:1-14; Ezekiel 29:1-16; Ezekiel 30:20-31:18
August 24: Jeremiah 32:1-33:26; 2 Kings 25:3-7; Jeremiah 52:6-11; Jeremiah 39:2-10
August 25: Ezekiel 26:15-28:26; 2 Kings 25:3-7; Jeremiah 52:6-11; Jeremiah 39:2-10
August 26: Jeremiah 39:11-18; Jeremiah 40:1-6; 2 Kings 25:8-21; Jeremiah 52:12-27; 2 Chronicles 36:15-21; Lamentations 1:1-22
August 27: Lamentations 2:1-4:22
August 28: Lamentations 5:1-22; Obadiah 1:1-21; 2 Kings 25:22-26; Jeremiah 40:7-41:18
August 29: Jeremiah 42:1-44:30; Ezekiel 33:21-33
August 30: Ezekiel 34:1-36:38
August 31: Ezekiel 37;1-39:29; Ezekiel 32:1-16

Wednesday, June 30, 2010

July Reading Plans

NIV® July Reading Plan:
July 1: Hosea 5:8-7:16; 2 Kings 16:10-18; 2 Chronicles 28:22-25; 2 Kings 15:30-31; 2 Kings 17:1-2; Hosea 8:1-9:17
July 2: Hosea 10:1-12:14; Hosea 13:1-14:9; Micah 1:1-7
July 3: 2 Kings 17:3-23; 2 Kings 18:9-12; 2 Kings 17:24-41; Isaiah 5:1-30; 2 Kings 16:19-20; 2 Chronicles 28:26-27; 2 Kings 18:1-2; 2 Chronicles 29:1; 1 Chronicles 4:34-43
July 4: Isaiah 13:1-16:14
July 5: 2 Chronicles 29:3-31:1; Psalm 66:1-20; Psalm 67:1-7
July 6: 2 Chronicles 31:2-21; Isaiah 18:1-21:17
July 7: Isaiah 22:1-23:18; 2 Kings 18:7b-8; Micah 1:8-3:12
July 8: Micah 4:1-7:20
July 9: 2 Kings 18:13-19:37; 2 Chronicles 32:1-23
July 10: Psalm 75:1-10; Psalm 76:1-12; Psalm 77:1-20; Psalm 80:1-19
July 11: Psalm 87:1-7; Psalm 125:1-5; Isaiah 1:1-4:6
July 12: Isaiah 10:5-12:6; Isaiah 28:1-29
July 13: Isaiah 29:1-32:20
July 14: Isaiah 33:1-37:13
July 15: Isaiah 37:14-38:22; 2 Kings 20:1-11; 2 Chronicles 32:24-26; 2 Kings 20:12-19; 2 Chronicles 32:27-31; Isaiah 39:1-8
July 16: 2 Kings 18:3-7a; 2 Chronicles 29:2; 2 Kings 20:20-21; 2 Chronicles 32:32-33; Isaiah 24:1-27:13
July 17: Isaiah 40:1-42:25
July 18: Isaiah 43:1-46:13
July 19: Isaiah 47:1-50:11
July 20: Isaiah 51:1-55:13
July 21: Isaiah 56:1-60:22
July 22: Isaiah 61:1-65:25
July 23: Isaiah 66:1-24; 2 Kings 21:1-17; 2 Chronicles 33:1-9; Psalm 82:1-8; 2 Chronicles 33:10-19; 2 Kings 21:18-26; 2 Chronicles 33:20-25; 2 Kings 22:1-2; 2 Chronicles 34:1-2; 2 Chronicles 34:3
July 24: Zephaniah 1:1-3:20; 2 Chronicles 34:4-7; Jeremiah 1:1-19
July 25: Jeremiah 2:1-4:31
July 26: Jeremiah 5:1-6:30; Jeremiah 13:1-27
July 27: Jeremiah 16:1-17:27; 2 Kings 22:3-20; 2 Chronicles 34:8-33
July 28: Nahum 1:1-3:19; 2 Kings 23:1-28; 2 Chronicles 35:1-19
July 29: Psalm 81:1-16; Jeremiah 47:1-48:47; 2 Kings 23:29-30; 2 Chronicles 35:20-36:1
July 30: Jeremiah 22:1-17; 2 Kings 23:31-37; 2 Chronicles 36:2-5; Habakkuk 1:1-3:19
July 31: Jeremiah 8:4-9:15; Jeremiah 9:22-10:16; Jeremiah 26:1-24


NLT® July Reading Plan:
July 1: 2 Chronicles 29:3-31
July 2: Proverbs 25:1-29:27
July 3: Proverbs 30:1-31:31
July 4: Psalms 42-46
July 5: Psalms 47-49; Psalms 84-85, 87
July 6: Psalms 1-2; Psalm 10; Psalm 33; Psalm 71; Psalm 91
July 7: Psalms 92-97
July 8: Psalms 98-100; Psalms 102, 104
July 9: Psalms 105-106
July 10: Psalm 107; Psalms 111-114
July 11: Psalms 115-118
July 12: Psalm 119
July 13: Psalms 120-121, 123; Psalms 125-126
July 14: Psalms 128-130, 132; Psalms 134-135
July 15: Psalm 136; Psalms 146-150
July 16: Isaiah 18:1-23:18
July 17: Isaiah 24:1-27:13; Isaiah 29:1-24
July 18: Isaiah 30:1-33:24
July 19: Isaiah 34:1-35:10; Micah 2:1-5:15
July 20: Micah 6:1-7:20; 2 Chronicles 32:1-8; 2 Kings 18:13-18; Isaiah 36:1-3; 2 Kings 18:19-37; Isaiah 36:3-22
July 21: 2 Kings 19:1-19; Isaiah 37:1-20; 2 Chronicles 32:9-19; 2 Kings 19:20-37; Isaiah 37: 21-38; 2 Chronicles 32:20-23
July 22: 2 Kings 20:1-11; Isaiah 38:1-8; 2 Chronicles 32:24-31; Isaiah 38:9-22; 2 Kings 20:12-19; Isaiah 39:1-8
July 23: Isaiah 40:1-44:5
July 24: Isaiah 44:6-48:11
July 25: Isaiah 48:12-52:12
July 26: Isaiah 52:13-57:21
July 27: Isaiah 58:1-63:14
July 28: Isaiah 63:15-66:24; 2 Kings 20:20-21; 2 Chronicles 32:32-33
July 29: 2 Kings 21:1-9; 2 Chronicles 33:1-9; 2 Kings 21:10-17; 2 Chronicles 33:10-19; 2 Kings 21:18; 2 Chronicles 33:20; 2 Kings 21:19-26; 2 Chronicles 33:21-25; 2 Kings 22:1-2; 2 Chronicles 34:1-7; Jeremiah 1:1-2:22
July 30: Jeremiah 2:23-5:19
July 31: Jeremiah 5:20-6:30; 2 Kings 22:3-20; 2 Chronicles 34:8-28

Monday, May 31, 2010

NIV® June Reading Plan:
June 1: Proverbs 16:1-18:24
June 2: Proverbs 19:1-21:31
June 3: Proverbs 22:1-24:22
June 4: Proverbs 24:23-27:27
June 5: Proverbs 28:1-30:33
June 6: Proverbs 31:1-31; 1 Kings 4:20-28; 1 Kings 10:14-21; 2 Chronicles 9:13-20; 1 Kings 10:23-25; 2 Chron. 9:22-24; 1 Kings 10:26-29; 2 Chron. 1:14-17; 2 Chron. 9:25-28
June 7: 1 Kings 11:1-40; Ecclesiastes 1:1-2:26
June 8: Ecclesiastes 3:1-6:12
June 9: Ecclesiastes 7:1-10:20
June 10: Ecclesiastes 11:1-12:14; Psalm 73:1-28; Psalm 88:1-18; 1 Kings 11:41-43; 2 Chron. 9:29-31
June 11: 1 Kings 12:1-19; 2 Chron. 10:1-19; 1 Kings 12:20-24; 2 Chron. 11:1-4; 1 Kings 12:25-31; 2 Chron. 11:13-17; 1 Kings 12:32-13:34
June 12: 1 Kings 14:1-18; 2 Chron. 11:5-12; 2 Chron. 11:18-23; 1 Kings 14:22-28; 2 Chron. 12:1-12; Psalm 89:1-52
June 13: 1 Kings 14:29-31; 2 Chron. 12:15-16; 1 Kings 15:1-8; 2 Chron. 13:1-20a; 2 Chron. 13:21-14:1a; 1 Kings 15:9-11; 2 Chron. 13:21-14:1a; 1 Kings 15:9-11; 2 Chron. 14:1b-7; 1 Kings 14:19-20; 2 Chron. 13:20b; 1 Kings 15:25-31; 2 Chron. 14:8-15:7; 1 Kings 15:12-15; 2 Chron. 15:8-19
June 14: 1 Kings 15:33-34; 1 Kings 15:16; 1 Kings 15:32; 1 Kings 15:17-22; 2 Chron. 16:1-10; 1 Kings 16:1-33; 1 Kings15:23-24; 2 Chron. 16:11-14; 1 Kings 22:41-46; 2 Chron. 20:31-34; 2 Chron. 17:1-18:1; 1 Kings 16:34
June 15: 1 Kings 17:1-19:21
June 16: Psalm 104:1-35; Psalm 114:1-8; Psalm 115:1-18; 1 Kings 20:1-43
June 17: 1 Kings 21:1-29; 1 Kings 22:51-53; 1 Kings 22:1-35; 2 Chron. 18:2-34
June 18: 1 Kings 22:36-40; 2 Chron. 19:1-4a; 2 Kings 1:1; 2 Chron. 19:11-20:30; Psalm 46:1-11; Psalm 47:1-9; Psalm 48:1-14
June 19: Psalm 49:1-20; Psalm 83:1-18; Psalm 91:1-16; 1 Kings 22:47-49; 2 Chron. 20:35-37; 2 Kings 1:2-18; 2 Kings 3:1-3
June 20: 2 Kings 2:1-25; 2 Kings 3;4-27; 1 Kings 22:50; 2 Chron. 21:1-3; 2 Kings 8:16-25; 2 Chron. 21:4-20; 2 Chron. 22:1-6; 2 Kings 8:26-29
June 21: 2 Kings 9:1-37; 2 Chron. 22:7-9; 2 Kings 10:1-27; 2 Kings 11:1-3; 2 Chron. 22:10-12
June 22: 2 Kings 11:4-21; 2 Chron. 23:1-21; 2 Kings 12:1-16; 2 Chron. 24:1-16; 2 Kings 10:28-36; 2 Kings 13:1-3; 2 Kings 13:22-23
June 23: 2 Chron. 24:17-25a; 2 Kings 12:17-18; 2 Kings 4:1-44; 2 Kings 13:4-8; 2 Kings 8:1-6; 2 Kings 13:9-11; 2 Kings 12:19-21; 2 Chron. 24:25b-27; 2 Kings 14:1-6; 2 Chron. 25:1-10
June 24: 2 Kings 14:7-14; 2 Chron. 25:11-24; 2 Kings 5:1-7:2
June 25: 2 Kings 7:3-20; 2 Kings 8:7-15; 2 Kings 13:14-21; 2 Kings 13:24-25; 2 Kings 13:12-13; 2 Kings 14:15-16; 2 Kings 14:23; 2 Kings 14:17-20; 2 Chron. 25:25-28; 2 Kings 14:21-22; 2 Kings 15:1-5; 2 Chron. 26:1-21; Amos 1:1-15
June 26: Amos 2:1-6:14
June 27: Amos 7:1-9:15; Hosea 1:1-3:5
June 28: Hosea 4:1-5:7; 2 Kings 14:24-28; Jonah 1:1-4:11; 2 Kings 14:29; 2 Kings 15:8-12; 2 Kings 15:13-16
June 29: 2 Kings 15:17-20; 1 Chron. 5:23-26; 2 Kings 15:6-7; 2 Chron. 26:22-23; 2 Kings 15:21-29; Isaiah 6:1-13; 2 Kings 15:32-38; 2 Chron. 27:1-9; 1 Chron. 5:11-17; 2 Kings 16:1-9; 2 Chron. 28:1-21
June 30: Isaiah 7:1-10:4; Isaiah 17:1-14NLT® June Reading Plan:
June 1: Proverbs 17:1-19:29
June 2: Prov. 20:1-22:16
June 3: Prov. 22:17-24:34
June 4: Song of Songs 1:1-8:14
June 5: 1 Kings 11:1-43; 2 Chronicles 9:29-31; Ecclesiastes 1:1-11
June 6: Ecclesiastes 1:12-6:12
June 7: Ecclesiastes 7:1-11:6
June 8: Ecclesiastes 11:7-12:14; 1 Kings 12:1-20; 2 Chronicles 10:1-19; 1 Kings 12:21-24; 2 Chronicles 11:1-4; 1 Kings 12:25-33; 1 Chronicles 11:5-17
June 9: 1 Kings 13:1-13:24; 2 Chron. 12:13-14; 2 Chron. 11:18-23; 2 Chron. 12:1-12; 1 Kings 14:25-28; 2 Chron. 12:15-16; 1 Kings 14:25-28; 2 Chron. 13:1-22; 1 Kings 14:29-15:5; 2 Chron. 13:1-22; 1 Kings 15:9-15; 1 Kings 14:19-20; 1 Kings 15:25-34; 2 Chron. 14:9-15:19
June 10: 1 Kings 15:16-22; 2 Chron. 16:1-10; 1 Kings 16:1-34; 1 Kings 15:23-24; 2 Chron. 16:11-17:19; 1 Kings 17:1-7
June 11: 1 Kings 17:8-20:22
June 12: 1 Kings 20:23-22:9; 2 Chron. 18:1-8
June 13: 1 Kings 22:10-28; 2 Chron. 18:9-27; 1 Kings 22:29-35; 2 Chron. 18:28-34; 1 Kings 22:36-40, 51-53; 2 Chron. 19:1-20:30
June 14: 2 Kings 1:1-18; 2 Kings 3:1-27; 1 Kings 22:41-49; 2 Chron. 20:31-37; 1 Kings 22:50; 2 Chron. 21:1-4; 2 Kings 8:16-22; 2 Chron. 21:5-7
June 15: 2 Kings 2:1-25; 2 Kings 4:1-44
June 16: 2 Kings 5:1-8:15
June 17: 2 Chron. 21:8-20; 2 Kings 8:23-29; 2 Chron. 22:1-7; 2 Kings 9:1-10:17; 2 Chron. 22:8-9; 2 Kings 10:18-31
June 18: 2 Kings 11:1-3; 2 Chron. 22:10-12; 2 Kings 11:4-12; 2 Chron. 23:1-11; 2 Kings 11:13-16; 2 Chron. 23:12-15; 2 Kings 11:17-21; 2 Chron. 23:16-21; 2 Kings 12:1-16; 2 Chron. 24:1-22; 2 Kings 10:32-36
June 19: 2 Kings 13:1-11; 2 Kings 12:17-21; 2 Chron. 24:23-27; 2 Kings 13:14-25
June 20: 2 Kings 14:1-14; 2 Chron. 25:1-24; 2 Kings 13:12-13; 2 Kings 14:15-16, 23-27; 2 Chron. 25:25-28; 2 Kings 14:17-22; 2 Kings 15:1-5; 2 Chron. 26:1-21; Jonah 1:1-4:11
June 21: Amos 1:1-6:14
June 22: Amos 7:1-9:15; 2 Kings 14:28-29; 2 Kings 15:8-29, 6-7; 2 Chron. 26;22-23; Isaiah 6:1-13
June 23: 2 Kings 15:32-38; 2 Chron. 27:1-9; Micah 1:1-16; 2 Kings 16:1-9; 2 Chron. 28:1-15; Isaiah 7:1-25
June 24: 8:1-11:16
June 25: Isaiah 12:1-6; Isaiah 17:1-14; 2 Chron. 28:16-21; 2 Kings 16:10-18; 2 Chron. 28:22-25; 2 Kings 18:1-8; 2 Chron. 29:1-2; 2 Kings 15:30-31; 2 Kings 17:1-4; Hosea 1:1-2:13
June 26: Hosea 2:14-8:14
June 27: Hosea 9:1-14:9
June 28: Isaiah 28:1-29; 2 Kings 17:5; 2 Kings 18:9-12; 2 Kings 17:6-41; Isaiah 1:1-20
June 29: Isaiah 1:21-5:30
June 30: 2 Kings 16:19-20; 2 Chron. 28:26-27; Isaiah 13:1-16:14

Friday, April 30, 2010

May Reading Plans

NIV® May Reading Plan:

May1: 2 Samuel 23: 8-12; 1 Chronicles 11:10-14; 2 Samuel 21:19-22; 1 Chronicles 20:5-8; 2 Samuel 10:1-19; 1 Chronicles 19:1-19; Psalm 33:1-22; 2 Samuel 11:1; 1 Chronicles 20:1a
May 2: 2 Samuel 11:2-12:24a; Psalm 6:1-10; Psalm 32:1-11; Psalm 38:1-22
May 3: Psalm 51:1-19; Psalm 103:1-22; 2 Samuel 12:26-31; 1 Chronicles 20:1b-3; Psalm 21:1-13; 2 Samuel 12:24b-25; 2 Samuel 8:2; 1 Chron. 18:2; 2 Sam. 23:20a; 1 Chron. 11:22a; 2 Sam. 8:3-4; 1 Chron. 18:3-4; 2 Sam. 8:7-8; 1 Chron. 18:7-8; 2 Sam. 8:5-6; 1 Chron. 18:5-6
May 4: Psalm 124:1-8; Psalm 108:1-13; Psalm 60:1-12; 2 Sam. 8:9-14; 1 Chron. 18:9-13; Psalm 44:1-26; Psalm 20:1-9; 2 Sam. 23:18-19; 1 Chron. 11:20-21
May 5: 2 Sam. 23:20b-39; 1 Chron. 11:22b-47; 2 Sam. 8:15-18; 1 Chron. 18:14-17; 2 Sam. 7:1-29; 1 Chron. 17:1-27
May 6: Psalm 138:1-8; Psalm 139:1-24; Psalm 145:1-21; 2 Sam. 21:1-14; 2 Sam. 9:1-13; Psalm 8:1-9
May 7: 2 Sam. 5:13-16; 1 Chron. 14:3-7; 1 Chron. 3:4b-9; 2 Sam. 13:1-15:6
May 8: 2 Sam. 24:1-25; 1 Chron. 21:1-30; 2 Sam 15:7-36
May 9: Psalm 3:1-8; Psalm 4:1-8; Psalm 11:1-7; Psalm 23:1-6; Psalm 26:1-12; 2 Sam. 16:1-14; Psalm 12:1-8; Psalm 36:1-12
May 10: Psalm 37:1-40; Psalm 9:1-20; Psalm 10:1-18; 2 Sam. 15:37; 2 Sam. 16:15; Psalm 27:1-14
May 11: Psalm 28:1-9; Psalm 39:1-13; Psalm 41:1-13; Psalm 42:1-11; Psalm 43:1-5; 2 Sam. 16:16-17:23
May 12: Psalm 55:1-23; Psalm 58:1-11; Psalm 61:1-8; Psalm 62:1-12; Psalm 63:1-11; 2 Sam. 17:24-26; 1 Chron. 2:17; 2 Sam. 17:27-18:18
May 13: 2 Sam. 18:19-33; Psalm 64:1-10; Psalm 70:1-5; Psalm 84:1-12; Psalm 141:1-10; Psalm 143:1-12; 2 Sam. 19:1-43
May 14: 2 Sam. 20:1-26; Psalm 140:1-13; 1 Chron. 22:1-19; Psalm 29:1-11; Psalm 30:1-12
May 15: 1 Chron. 23:1-23; 1 Chron. 6:16-30; 1 Chron. 23:24-24:31
May 16: 1 Chron. 25:1-31; 1 Chron. 6:31-53; 1 Chron. 26:1-32
May 17: 1 Chron. 27:1-29:22; 1 Kings 1:1-27
May 18: 1 Kings 1:28-40; Psalm 25:1-22; 1 Kings 1:41-2:9; 2 Sam. 23:1-7; 1 Kings 2:10-11; 1 Chron. 29:26-30; 1 Kings 2:12; 1 Chron. 29:23-25
May 19: 1 Kings 2:13-3:15; 2 Chron. 1:1-13; 1 Kings 3:16-28; Psalm 72:1-20
May 20: Psalm 50:1-23; Song of Songs 1:1-4:16
May 21: Song of Songs 5:1-8:14; Psalm 45:1-17; 1 Kings 5:1-12; 2 Chron. 2:1; 2 Chron. 2:3-16
May 22: 1 Kings 5:13-18; 2 Chron. 2:2; 2 Chron. 2:17-18; 1 Kings 9:15-16; 1 Kings 9:20-23; 2 Chron. 8:7-10; 1 Kings 6:1-38; 2 Chron. 3:1-17; Psalm 127:1-5; 1 Kings 7:1-12
May 23: 7:13-51; 2 Chron. 4:1-5:1; 1 Kings 8:1-21; 2 Chron. 5:2-14
May 24: 2 Chron. 6:1-11; 1 Kings 8:22-61; 2 Chron. 6:12-7:3
May 25: 1 Kings 8:62-66; 2 Chron. 7:4-10; Psalm 132:1-18; 1 Kings 9:1-9; 2 Chron. 7:11-22; 1 Kings 9:10-14; 2 Chron. 8:1-3; 1 Kings 9:24; 2 Chron. 8:11; 1 Kings 9:25; 2 Chron. 8:12-16; 1 Kings 9:17-19; 2 Chron. 8:4-6; 1 Kings 9:26-28; 2 Chron. 8:17-18; 1 Kings 10:22; 2 Chron. 9:21
May 26: 1 Kings 10:1-13; 2 Chron. 9:1-12; 1 Kings 4:1-19; 1 Kings 4:29-34; Proverbs 1:1-33
May 27: Proverbs 2:1-4:27
May 28: Prov. 5:1-7:27
May 29: Prov. 8:1-10:32
May 30: Prov. 11:1-13:25
May 31: Prov. 14:1-15:33NLT® May Reading Plan:
May 1: 2 Samuel 24:22:1-51; Psalm 18
May 2: 2 Sam. 24:1-9; 1 Chronicles 21:1-6; 2 Sam. 24:10-17; 1 Chron. 21:7-17; 2 Sam. 24:18-25; 1 Chron. 21:18-22:19
May 3: 1 Chron. 23:1-25:31
May 4: 1 Chron. 26:1-28:21
May 5: 1 Chron. 29:1-22; 1 Kings 1:1-53
May 6: 1 Kings 2:1-9; 2 Sam. 23:1-7; 1 Kings 2:10-12; 1 Chron. 29;26-30; Psalms 4-6; Psalms 8-9, 11
May 7: Psalms 12-17; Psalms 19-21
May 8: Psalms 22-26
May 9: Psalms 27-32
May 10: Psalms 35-38
May 11: Psalms 39-41; Psalms 53, 55, 58
May 12: Psalms 61-62; Psalms 64-67
May 13: Psalms 68-70; Psalm 86; Psalm 101
May 14: Psalm 103; Psalms 108-110; Psalms 122, 124
May 15: Psalms 131, 133; Psalms 138-141, 143
May 16: Psalms 144-145; Psalms 88-89
May 17: Psalm 50; Psalms 73-74
May 18: Psalms 75-78
May 19: Psalms 79-82
May 20: Psalm 83; 1 Chron. 29:23-25; 2 Chron. 1:1; 1 Kings 2:13-3:4; 2 Chron. 1:2-6; 1 Kings 3:5-15; 2 Chron. 1:7-13
May 21: 1 Kings 3:16-28; 1 Kings 5:1-18; 2 Chron. 2:1-18; 1 Kings 6:1-13; 2 Chron. 3:1-14; 1 Kings 6:14-38
May 22: 1 Kings 7:1-51; 2 Chron. 3:15-4:22
May 23: 1 Kings 8:1-11; 2 Chron. 5:1-14; 1 Kings 8:12-21; 2 Chron. 6:1-11; 1 Kings 8:22-53; 2 Chron. 6:12-42
May 24: 1 Kings 8:54-66; 2 Chron. 7:1-10; 1 Kings 9:1-9; 2 Chron. 7:11-22; 1 Kings 9:10-14
May 25: 2 Chron. 8:1-18; 1 Kings 9:15-10:13; 2 Chron. 9:1-12; 1 Kings 10:14-29; 2 Chron. 9:13-28; 2 Chron. 1:14-17
May 26: 1 Kings 4:1-34; Psalm 72; Psalm 127
May 27: Proverbs 1:1-4:27
May 28: Prov. 5:1-7:27
May 29: Prov. 8:1-10:32
May 30: Prov. 11:1-13:25
May 31: Prov. 14:1-16:33

Wednesday, March 31, 2010

NIV® April Reading Plan:
April 1: Judges 1:1-3:6; Judges 17:1-13
April 2: Judges 18:1-31; Judges 3:7-4:24
April 3: Judges 5:1-7:25
April 4: Judges 8:1-9:57
April 5: Judges 10:1-13:25
April 6: Judges 19:1-20:48
April 7: Judges 21:1-25; 1 Chronicles 6:4b-15; Ruth 1:1-2:23
April 8: Ruth 3:1-4:22; 1 Chronicles 2:3-16; 1 Samuel 1:1-28
April 9: 1 Samuel 2:1-10; Psalm 113:1-9; 1 Samuel 2:11-21; Judges 14:1-16:22
April 10: Judges 16:23-14:52; 1 Samuel 2:22-5:12
April 11: 1 Samuel 6:1-7:17; 1 Samuel 8:1-9:27
April 12: 1 Samuel 10:1-13:22
April 13: 1 Samuel 13:23-14:52; 1 Chronicles 8:1-9:1a
April 14: 1 Chronicles 9:35-44; 1 Chronicles 5:7-10; 1 Chronicles 5:18-22; 1 Samuel 15:1-16:23
April 15: 1 Samuel 17:1-58; Psalm 144:1-15
April 16: 1 Samuel 18:1-20:42
April 17: Psalm 5:1-12; Psalm 59:1-17; Psalm 133:1-3; 1 Samuel 21:1-15; Psalm 34:1-22; 1 Samuel 22:1-5; 1 Chronicles 12:8-18
April 18: 1 Samuel 22:6-23; Psalm 52:1-9; Psalm 109:1-31; 1 Samuel 23:1-29
April 19: Psalm 13:1-6; Psalm 17:1-15; Psalm 22:1-31; Psalm 54:1-7; 1 Samuel 24:1-22
April 20: Psalm 7:1-17; Psalm 35:1-28; Psalm 57:1-11; Psalm 142:1-7
April 21: 1 Samuel 25:1-44; Psalm 18:1-50
April 22: 2 Samuel 22:1-51; Psalm 14:1-7; Psalm 53:1-6; 1 Samuel 26:1-25
April 23: Psalm 31:1-24; 1 Samuel 27:1-12; 1 Chronicles 12:1-7; Psalm 56:1-13; 1 Samuel 28:1-2; 1 Samuel 29:1-11; 1 Chronicles 12:19-22; Psalm 40:1-17
April 24: Psalm 69:1-36; Psalm 86:1-17; Psalm 131:1-3; 1 Samuel 28:3-25
April 25: 1 Samuel 30:1-31:13; 1 Chronicles 10:1-14; 2 Samuel 4:4; 2 Samuel 1:1-27
April 26: 2 Samuel 2:1-3:5; 1 Chronicles3:1-4a; 2 Samuel 3:6-4:3; 2 Samuel 4:5-5:5; 1 Chronicles 11:1-3
April 27: 1 Chronicles 12:23-40; Psalm 2:1-12; Psalm 78:1-72
April 28: Psalm 16:1-11; 2 Samuel 5:6-10; 1 Chronicles 11:4-9; 2 Samuel 5:17-21; 1 Chronicles 14:8-12; 2 Samuel 23:13-17; 1 Chronicles 11:15-19; 2 Samuel 5:22-25; 1 Chronicles 14:13-17; 2 Samuel 5:11-12; 1 Chronicles 14:1-2; 1 Chronicles 13:1-14; 2 Samuel 6:1-11; Psalm 101:1-8
April 29: 2 Samuel 6:12-23; 1 Chronicles 15:1-16:43; Psalm 15:1-5
April 30: Psalm 24:1-10; Psalm 65:1-13; Psalm 68:1-35; Psalm 110:1-7; Psalm 19:1-14; 2 Samuel 8:1; 1 Chronicles 18:1; 2 Samuel 21:15-18; 1 Chronicles 20:4


NLT® April Reading Plan:
April 1: Judges -3:31-6:40
April 2: Judges 7:1-9:21
April 3: Judges 9:22-11:28
April 4: Judges 11:29-15:20
April 5: Judges 16:1-18:31
April 6: Judges 19:1-21:25
April 7: Ruth 1:1-4:12
April 8: Ruth 4:13-22; 1 Chronicles 2:9:55; 1 Chronicles 4:1-23; 1 Samuel 1:1-8
April 9: 1 Samuel 1:9-4:11
April 10: 1 Samuel 4:12-8:22
April 11: 1 Samuel 9:1-12:25
April 12: 1 Chronicles 9:35-39; 1 Samuel 13:1-5, 19-23, 6-18; 1 Samuel 14:1-52
April 13: 1 Samuel 15:1-17:31
April 14: 1 Samuel 17:32-19:17; Psalm 59; 1 Samuel 19:18-24
April 15: 1 Samuel 20:1-21:15; Psalm 34
April 16: 1 Samuel 22:1-2; Psalm 57; Psalm 142; 1 Chronicles 12:8-18; 1 Samuel 22:3-23; Psalm 52; 1 Samuel 23:1-12
April 17: 1 Samuel 23:13-29; Psalm 54; 1 Samuel 24:1-25:44
April 18: 1 Samuel 26:1-27:7; 1 Chronicles 12:1-7; 1 Samuel 27:8-29:11; 1 Chronicles 12:19; Psalm 56
April 19: 1 Samuel 30:1-31; 1 Chronicles 12:20-22; 1 Samuel 31:1-13; 1 Chronicles 10:1-14; 1 Chronicles 9:40-44; 2 Samuel 4:4; 2 Samuel 1:1-27
April 20: 2 Samuel 2:1-3:5; 1 Chronicles 3:1-4a; 2 Samuel 23:8-17; 1 Chronicles 11:10-19; 2 Samuel 23:18-39; 1 Chronicles 11:20-47
April 21: 2 Samuel 3:6-4:12
April 22: 2 Samuel 5:1-3; 1 Chronicles 11:1-3; 1 Chronicles 12:23-40; 2 Samuel 5:17-25; 1 Chronicles 14:8-17; 2 Samuel 5:6-10; 1 Chronicles 11:4-9; 1 Chronicles 3:4b; 2 Samuel 5:13, 4-5, 11-12; 1 Chronicles 14:1-2; 1 Chronicles 13:1-5; 2 Samuel 6:1-11; 1 Chronicles 13:6-14b-23
April 23: 2 Samuel 6:12a; 1 Chronicles 15:29; 2 Samuel 6:17-19a; 1 Chronicles 16:1-43; 2 Samuel 6:19
April 24: 2 Samuel 7:1-17; 1 Chronicles 17:1-15; 2 Samuel 7:18-29; 1 Chronicles 17;16-27; 2 Samuel 8:1-14; 1 Chronicles 18:1-13; Psalm 60
April 25: 2 Samuel 8:15-18; 1 Chronicles 18: 14-17; 1 Chronicles 6;16-30, 50-53, 31-48; 2 Samuel 9:1-10:19; 1 Chronicles 19:1-19
April 26: 1 Chronicles 20:1; 2 Samuel 11:1-12:14; Psalm 51; 2 Samuel 12:15-25; 2 Samuel 5:14-16; 1 Chronicles 14:3-7; 1 Chronicles 3:5-9
April 27: 2 Samuel 12:26-31; 1 Chronicles 20:2-3; 2 Samuel 13:1-14:33
April 28: 2 Samuel 15:1-17:14
April 29: 2 Samuel 17:15-29; Psalm 3; Psalm 63; 2 Samuel 18:1-19:30
April 30: 2 Samuel 19:31-20:26; Psalm 7; 2 Samuel 21:1-22; 1 Chronicles 20:4-8

Sunday, February 28, 2010

NIV® March Reading Plan:
March 1:Numbers 7:1-89
March 2:Numbers 8:1-10:36
March 3:Numbers 11:1-13:33
March 4:Numbers 14:1-15:41
March 5:Numbers 16:1-18:32
March 6:Numbers 19:1-21:35
March 7:Numbers 22:1-24:25
March 8:Numbers 25:1-26:34; 1 Chronicles 7:14-19; Numbers 26:35-37;
1 Chron. 7:20-29; Numbers 26:38-65
March 9:Numbers27:1-29:40
March 10:Numbers 30:1-31:54
March 11:Numbers 32:1-33:56
March 12:Numbers 34:1-36:13
March 13:Deuteronomy 1:1-3:11
March 14:Deut. 3:12-5:33
March 15:Deut. 6:1-8:20
March 16:Deut. 9:1-11:32
March 17:Deut. 12:1-14:29
March 18:Deut. 15:1-18:22
March 19:Deut. 19:1-22:30
March 20:Deut. 23:1-26:19
March 21:Deut. 27:1-28:68
March 22:Deut. 29:1-31:29
March 23:Psalm 90:1-17; Deut. 31:30-32:52
March 24:Deut. 33:1-34:12; Joshua 1:1-2:24
March 25:Joshua 3:1-6:27
March 26:Joshua 7:1-9:27
March 27:Joshua 10:1-12:24
March 28:Joshua 13:1-15:63
March 29:Joshua 16:1-19:9; 1 Chron. 4:24-33; Joshua 19:10-31
March 30:Joshua 19:32-21:45; 1 Chron. 6:54-81
March 31:Joshua 22:1-24:33


NLT® March Reading Plan:
March 1:Numbers 6:1-27; Numbers 10:1-36
March 2:Numbers 11:1-13:33
March 3:Numbers 14:1-15:41
March 4:Numbers 16:1-18:32
March 5:Numbers 19:1-21:35
March 6:Numbers 22:1-24:25
March 7:Numbers 25:1-26:65
March 8:Numbers 27:1-29:40
March 9:Numbers30:1-31:54
March 10:Numbers 32:1-33:56
March 11:Numbers 34:1-36:13
March 12:Deuteronomy 1:1-3:20
March 13:Deuteronomy 3:21-5:33
March 14:Deut. 6:1-9:29
March 15:Deut. 10:1-12:32
March 16:Deut. 13:1-16:17
March 17:Deut. 16:18-21:9
March 18:Deut. 21:10-25:19
March 19:Deut. 26:1-29:1
March 20:Deut. 29:2-31:29
March 21:Deut. 31:30-32:52; Psalm 90
March 22:Deut. 33:1-34:12; Joshua 1:1-2:24
March 23:Joshua 3:1-6:27
March 24:Joshua 7:1; 1 Chron. 2:7; Joshua 7:2-9:27
March 25:Joshua 10:1-12:6
March 26:Joshua 12:7-15:19
March 27:Joshua 15:20-17:18
March 28:Joshua 18:1-19:48
March 29:Joshua 19:49-21:45; 1 Chron. 6:54-81
March 30:Joshua 22:1-24:33
March 31:Judges 1:1-3:30

Thursday, January 28, 2010

NIV® February Reading Plan:
February 1:Gen. 47:13-50:26
February 2:Exodus 1:1-4:17
February 3:Exodus 4:18-6:27; 1 Chronicles 6:1-4a; Exodus 6:28-7:13
February 4:Exodus 7:14-9:35
February 5:Exodus 10:1-12:51
February 6:Exodus 13:1-15:27
February 7:Exodus 16:1-18:27
February 8:Exodus 19:1-21:36
February 9:Exodus 22:1-24:18
February 10:Exodus 25:1-27:21
February 11:Exodus 28:1-29:46
February 12:Exodus 30:1-33:6
February 13:Exodus 33:7-36:7
February 14:Exodus 36:8-38:31
February 15:Exodus 39:1-40:38
February 16:Leviticus 1:1-4:35
February 17:Lev. 5:1-7:38
February 18:Lev. 8:1-10:20
February 19:Lev. 11:1-13:46
February 20:Lev. 13:47-15:33
February 21:Lev. 16:1-18:30
February 22:Lev. 19:1-21:24
February 23:Lev. 22:1-23:44
February 24:Lev. 24:1-25:55
February 25:Lev. 26:1-27:34
February 26:Numbers 1:1-2:34
February 27:Num. 3:1-4:33
February 28:Num. 4:34-6:27

NLT® February Reading Plan:
February 1:Exodus 1:1-2:25; 1 Chronicles 6:1-3a; Exodus 3:1-4:17
February 2:Exodus 4:18-7:13
February 3:Exodus 7:14-9:35
February 4:Exodus 10:1-12:51
February 5:Exodus 13:1-15:27
February 6:Exodus 16:1-19:25
February 7:Exodus 20:1-22:15
February 8:Exodus 22:16-24:18
February 9:Exodus 25:1-28:43
February 10:Exodus 29:1-31:18
February 11:Exodus 32:1-34:35
February 12:Exodus 35:1-36:38
February 13:Exodus 37:1-39:31
February 14:Exodus 39:32-40:38; Numbers 9:15-23
February 15:Numbers 7:1-89
February 16:Num. 8:1-9:14; Leviticus 1:1-3:17
February 17:Lev. 4:1-6:30
February 18:Lev. 7:1-8:36
February 19:Lev. 9:1-11:47
February 20:Lev. 12:1-14:32
February 21:Lev. 14:33-16:34
February 22:Lev. 17:1-19:37
February 23:Lev. 20:1-22:33
February 24:Lev. 23:1-25:23
February 25:Lev. 25:24-26:46
February 26:Lev. 27:1-34; Num. 1:1-54
February 27:Num. 2:1-3:51
February 28:Num. 4:1-5:31